St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

 

Stichting
Pelgrimswegen & Voetpaden
Privacy-beleid SPV

 

De Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden Limburg (hierna genoemd SPV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit ‘Privacy-beleid’ willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SPV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat SPV in ieder geval:

 

Als SPV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons ‘Privacy-beleid’, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@spvlimburg.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens van pelgrims/tochtgenoten
Persoonsgegevens van pelgrims/tochtgenoten worden door SPV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

U vindt de SPV-tochten en die van soortgelijke organisaties terug op onze jaarlijkse folder/Wandelprogramma en in de PDF op spvlimburg.nl.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SPV de volgende persoonsgegevens van u vragen: uw e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door SPV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang SPV tochten organiseert of tot u aangeeft dat u wilt dat SPV deze verwijdert. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door SPV verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Uw mondelinge aanmelding, uw schriftelijke aanmelding, een digitale aanmelding via www.spvlimburg.nl of digitaal via info@spvlimburg.nl.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SPV de volgende persoonsgegevens van u vragen: uw NAW-gegevens en uw e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door SPV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang SPV tochten organiseert of tot u aangeeft dat u wilt dat SPV deze verwijdert.

 

Verwerking van persoonsgegevens van andere relaties
Persoonsgegevens van cliënten worden door SPV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Uw persoonsgegevens worden door SPV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang SPV tochten organiseert of tot u aangeeft dat u wilt dat SPV deze verwijdert.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verzoeken via e-mail (info@spvlimburg.nl)
Persoonsgegevens van spontane e-mailcontacten worden door SPV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SPV de volgende persoonsgegevens van u vragen: uw NAW-gegevens en telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door SPV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de correspondentie-periode.

Foto’s
Van al onze activiteiten wordt verslag gedaan op spvlimburg.nl. Daarvoor worden tijdens de activiteiten ook foto's gemaakt. Als u er bezwaar tegen heeft dat wij foto's maken/gebruiken waarop u staat afgebeeld, dan u dat aan het begin van de tocht/activiteit aan de contactpersoon/tochtleider van SPV zeggen.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kan SPV aan derde partijen/derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derden voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal SPV de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
SPV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke SPV van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door SPV of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit ‘Privacy-beleid’ nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Het beste via een e-mail naar info@spvlimburg.nl.

Contactgegevens SPV
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden
Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem
info@spvlimburg.nl
Inschrijving KvK Roermond 41078843